ਫਤਹਿਪੁਰ ਸਕਿਰੀ ਦਾ ਜੰਿਦਾ ਇਤਹਾਸ

Sandeep Kaur

Abstract


ਅਕਬਰ (1556-1605) ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਿਚੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਸਿਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਿਚ ਵਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਓਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਸਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਚਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਸਿਥਾਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ; ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਤਾ ਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਮੱਹਤਵਪੁਰਨ ਜੱਿਤ ਫਤਹਿਪੁਰ ਸਕਿਰੀ ਦੀ ਸੀ। 1561 ਈ। ਵਚਿ ਅਕਬਰ ਫਤਹਿਪੁਰ ਸਕਿਰੀ ਵਚਿ ਜਾ ਕੇ ਰਹਣਿ ਲੱਗਾ। ਫਤਹਿਪੁਰ ਸਕਿਰੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ; ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ ਿਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਚਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਨਵਾਸ ਸੀ ਜਸਿਦੀ ਕਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਲੀਮ ਰੱਖ ਦੱਿਤਾ ; ਸ਼ਲਿਪ ਕਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਤਹਿਪੁਰ ਸਕਿਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ 

Full Text:

PDF
Copyright (c) 2018 Edupedia Publications Pvt Ltd

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

All published Articles are Open Access at  https://journals.pen2print.org/index.php/ijr/ 


Paper submission: ijr@pen2print.org