ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਆਿਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ

Pooja Prashar, Simranjit Kaur

Abstract


ਇਹ ਜਗ ਜਾਹਰਿ ਹੈ ਕ ਿਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਸੇ ਵੀ ਹੱਿਸੇ ਵੱਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਨ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ  ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਕਿ ਸਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਧਾਰਮਕਿ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਗਡ਼੍ਹ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਜਆਿਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵੱਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਦਿਆਿਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਪਡ਼ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋਧ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਅਿਮ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਆਿਂ ਦੀ ਭਵਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕਿ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕ ਿਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਸਿ ਵੱਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪਡ਼ਨ ਵਾਲਆਿਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੀ ।

Full Text:

PDF
Copyright (c) 2018 Edupedia Publications Pvt Ltd

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

All published Articles are Open Access at  https://journals.pen2print.org/index.php/ijr/ 


Paper submission: ijr@pen2print.org